[Tuning Tip] ASP.NET lưu ViewState vào Server

Discussion in 'Tuning Tips' started by ocrenaka, Feb 22, 2013.

 1. Offline

  ocrenaka

  • Trùm Cuối

  Message Count:
  1,594
  Likes Received:
  464
  Trophy Points:
  83
  - Trong .NET để tăng performance thì dev hay sử dụng Session và ViewState.

  - Session: lưu tại Server. Dễ sử dụng, lưu được tất cả kiểu dữ liệu, nhưng nếu lạm dụng quá nhiều sẽ gặp trường lỗi out of memory.

  - ViewState: lưu tại client. Khó sử dụng hơn, để lưu một List<Object> cần convert qua DataTable. Nhưng nếu dữ liệu được lưu quá nhiều sẽ tốn BW và CPU khi xử lý việc server -> client và ngược lại khi client -> server. Để tránh việc này ta có thể lưu ViewState vào server.

  Code:

  Tạo trước thư mục ViewStateFiles trong Project

  Trang Default.aspx
  Code:
  //Danh dau urlID doi voi cac Tab khac nhau trong cung mot trinh duyet
  <asp:HiddenField runat="server" id="urlID" />
  
  Trang Default.aspx.cx
  Code:
   
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {   
      if (!IsPostBack)
      {
        //set urlID khi vao trang
        urlID.Value = Guid.NewGuid().ToString();
       
        //Check neu chua ton tai thu muc theo ngay se tao moi thu muc theo ngay
        if (!Directory.Exists(Server.MapPath("~/ViewStateFiles/" + DateTime.Now.ToString("yyyyMMd"))))
            {
              Directory.CreateDirectory(Server.MapPath("~/ViewStateFiles/" + DateTime.Now.ToString("yyyyMMd")));
            }
      }
    }
   
  //overriade lai su kien SavePageState de luu ViewState vao File
  protected override void SavePageStateToPersistenceMedium(object state)
    {
   
      string file = GenerateFileName();    
   
      FileStream filestream = new FileStream(file, FileMode.Create);
   
      LosFormatter formator = new LosFormatter();
   
      formator.Serialize(filestream, state);
   
      filestream.Flush();
   
      filestream.Close();
   
      filestream = null;
   
    }
   
  //overriade lai su kien LoadPageState de load ViewState tu File
  protected override object LoadPageStateFromPersistenceMedium()
  {
   
      object state = null;
   
      StreamReader reader = new StreamReader(GenerateFileName());
   
      LosFormatter formator = new LosFormatter();
   
      state = formator.Deserialize(reader);
   
      reader.Close();
   
      return state;
  }
   
  //Lay duong dan cua file duoc luu
    private string GenerateFileName()
    {
      string file = string.Empty;
   
      if (string.IsNullOrEmpty(urlID.Value))
      {
        file = Session.SessionID.ToString() + "_" + Page.Request.Params[urlID.ClientID.Replace("_","$")] + ".txt";
      }
      else
      {
        file = Session.SessionID.ToString() + "_" + urlID.Value + ".txt";
      }
   
      file = Path.Combine(Server.MapPath("~/ViewStateFiles/" + DateTime.Now.ToString("yyyyMMd")) + "/" + file);
   
      return file;
   
    }
  
  SpiritHero and DUYSPKT like this.

Share This Page