[Tuning Tips] C# For vs Foreach vs Lambda Expression vs while

Discussion in 'Tuning Tips' started by ocrenaka, Mar 1, 2013.

 1. Offline

  ocrenaka

  • Trùm Cuối

  Message Count:
  1,594
  Likes Received:
  464
  Trophy Points:
  83
  Vòng lặp là cái thông dụng, thường được sử dụng nhất. Có nhiều cách để duyệt list, nhưng mà cách nào là tối ưu nhất, ít tôn thời gian và bộ nhất nhớ, mình có đoạn code so sánh giữa for, foreach, lambda expression và while cho mọi người.

  for nhanh hơn foreach nhanh hơn Lambda Expression nhanh hơn while

  Còn đây là Code để mọi người so sánh.
  Code:
      public class TestProgram
      {
        public int ID;
      }
   
      public static void Main()
      {
        List<TestProgram> lstTestProgram = new List<TestProgram>();
        for (int i = 0; i < 100; i++)
        {
          lstTestProgram.Add(new TestProgram { ID = i });
        }
   
        //Do thoi gian cua for
        Stopwatch forWatch = new Stopwatch();
        forWatch.Start();
        for (int n = 0; n < 200000; n++)
        {
          for (int i = 0; i < lstTestProgram.Count; i++)
          {
            if (lstTestProgram[i].ID == 1)
            {
              TestProgram obj = lstTestProgram[i];
              break;
            }
          }
        }
        forWatch.Stop();
        Console.WriteLine("for " + forWatch.ElapsedMilliseconds);
   
        //Do thoi gian cua foreach
        Stopwatch foreachWatch = new Stopwatch();
        foreachWatch.Start();
        for (int n = 0; n < 200000; n++)
        {
          foreach(TestProgram obj in lstTestProgram)
          {
            if (obj.ID == 1)
            {          
              break;
            }
          }
        }
        foreachWatch.Stop();
        Console.WriteLine("foreach " + foreachWatch.ElapsedMilliseconds);
   
        //Do thoi gian cua lambda expression
        Stopwatch lambdaWatch = new Stopwatch();
        lambdaWatch.Start();
        for (int n = 0; n < 200000; n++)
        {
          TestProgram obj = lstTestProgram.Where(a => a.ID == 0).FirstOrDefault();
        }
        lambdaWatch.Stop();
        Console.WriteLine("lambda " + lambdaWatch.ElapsedMilliseconds);
   
        //Do thoi gian cua while
        Stopwatch whileWatch = new Stopwatch();
        whileWatch.Start();
        for (int n = 0; n < 200000; n++)
        {
          int i = 0;
          while (i < lstTestProgram.Count)
          {
            if(lstTestProgram[i].ID ==1)
            {
              TestProgram obj = lstTestProgram[i];
            }
            i++;
          }
        }
        lambdaWatch.Stop();
        Console.WriteLine("while " + whileWatch.ElapsedMilliseconds);
      }
  
  FNguyen likes this.

Share This Page